DOI: https://doi.org/10.22141/2312-413x.3.08.2015.78695

Current Understanding of Non-Diabetic Ketoacidosis Development in Children. Part 2 (Analytic Review of Literature)

L.V. Pypa, V.R. Lenga, V.І. Ruda

Abstract


Analytic review of the literature regarding the terminology, clinical manifestations, modern principles of treatment of non-diabetic ketoacidosis in children was conducted in the article.


Keywords


non-diabetic ketoacidosis; children; clinical manifestation; diagnostics; treatment

References


Андрейчин М.А. Зміна вмісту карбонільних груп білків і малонового діальдегіду в крові хворих на гострі кишкові інфекції / М.А. Андрейчин, І.З. Карімов // Інфекційні хвороби. — 2005. — № 4. — С. 54-58.

Ацетонемический синдром у детей. Возможности оптимизации терапии / В.В. Корнева, В.Г. Козачук, Л.В. Курило [и др.] // Сучасна гастроентерологія. — 2011. — № 2. — С. 89-95.

Ацетонемічний синдром у дітей: діагностика та лікування: [метод. рекомендації] / В.В. Бережний, Л.В. Курило, Т.В. Марушко [та ін.]. — К., 2007. — 18 с.

Ацетонемический синдром у детей: современный взгляд на проблему / А.П. Волосовец, С.П. Кривопустов, А.Н. Кожина [и др.] // Здоровье ребенка. — 2009. — № 6 (21). — С. 76-81.

Ацетонемічний синдром у педіатричній практиці: діагностична підступність і непередбачуваність! /О.М. Охотнікова, Ю.І. Гладуш, Т.П. Іванова [і ін.] // Дитячий лікар. — 2011. — № 4 (11). — С. 10-18.

Балыкова Л.А. Результаты и перспективы использования средств энерготропной терапии в педиатрии на примере L-карнитина / Л.А. Балыкова // Вопросы практической педиатрии. — 2009. — Т. 4, № 2. — С. 49-55.

Бережной В.В. Современный взгляд на ацетонемический синдром / В.В. Бережной, Л.В. Курило // Современная педиатрия. — 2007. — № 2 (15). — С. 87-91.

Вяльцева Ю.В. Роль апоптозу при інфекційних хворобах / Ю.В. Вяльцева // Інфекційні хвороби. — 2007. — № 1. — С. 57-63.

Георгиянц М.А. Ацетонемические состояния в педиатрической практике / М.А. Георгиянц, Е.В. Шилова // Медицина неотложных состояний. — 2006. — № 4 (5). — С. 79-82.

Георгіянц М.А. Вплив інфузійної антикетогенної терапії на стан вуглеводно-ліпідного обміну та на деякі гормони стресу у дітей із ацетонемією на тлі критичних станів інфекційного ґенезу / М.А. Георгіянц, Є.В. Шилова // Український хіміотерапевтичний журнал. — 2008. — № 1–2 (22). — С. 126-130.

Горелов А.В. Энтеросорбенты в лечении ротавирусной инфекции у детей / А.В. Горелов // Русский медицинский журнал. — 2007. — № 1. — С. 48-49.

Эффективность метаболической коррекции ацетонемического синдрома у детей / В.В. Бережной, Л.В. Курило, Т.В. Марушко [и др.] // Современная педиатрия. — 2009. — № 5 (27). — С. 89-92.

Каримов И.З. Изменение окислительной модификации белков сыворотки крови и состояние ДНК лейкоцитов при острых вирусных гепатитах / И.З. Каримов // Сучасні інфекції. — 2004. — № 3. — С. 4-9.

Карімов І.З. Окисна модифікація білків і перекисне окислення ліпідів у розвитку метаболічної інтоксикації при патології / І.З. Карімов // Лабораторна діагностика. — 2005. — Т. 31, № 1. — С. 7-13.

Ключников С.О. Перспективы применения L-карнитина в педиатрии / С.О. Ключников // Consillium Medicum. Педиатрия. — 2007. — № 2. — С. 116-119.

Кривопустов С.П. К вопросу об ацетонемическом синдроме у детей / С.П. Кривопустов // Дитячий лікар. — 2011. — № 3. — С. 5-7.

Кузьменко Л.Г. К дискуссии о конституции человека, конституциональных типах и диатезах / Л.Г. Кузьменко // Педиатрия. — 2005. — № 5. — С. 76-84.

Курило Л.В. Новые возможности в лечении ацетонемического синдрома у детей / Л.В. Курило, В.В. Бережной, Е.А. Боярская // Современная педиатрия. — 2007. — № 2 (15). — С. 92-96.

Леньга В.Р., Пипа Л.В., Лисиця Ю.М., Войт О.В. //Мат-ли Української науково-практичної конференції з нагоди 100-річчя Харківського товариства дитячих лікарів та 120-річчя заснування кафедри педіатрії ХНМУ (7–8 листопада 2012 року, м. Харків).

Лукьянчиков В.С. Кетоз и кетоацидоз. Патобиохимический и клинический аспект / В.С. Лукьянчиков // РМЖ. — 2004. — Т. 12, № 23.

Майданник В.Г. Римські критерії III (2006) діагностики функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей / В.Г. Майданник // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2007. — № 3. — С. 5-13.

Макуха Н.Т. Использование энтеросорбента силикс в комплексном лечении детей с крапивницей и атопическим дерматитом / Н.Т. Макуха, Я.В. Соколова // Современная педиатрия. — 2005. — № 3 (8). — С. 221-222.

Михайлевская Л.О. К столетию открытия карнитина / Л.О. Михайлевская // Медицинский вестник. — 2006. — № 14 (357). — С. 15.

Михайлова Е.В. Ацетонемический синдром у детей при острых кишечных инфекциях и методы его коррекции / Е.В. Михайлова, И.А. Утц, Т.К. Чудакова // Вестник Санкт-Петербургской медицинской академии им. И.И. Мечникова. — 2009. — № 1. — С. 144-148.

Недіабетичні кетоацидози у дитячому віці: клініка, діагностика та інфузійна терапія: [метод. рекоменд.] / М.А. Георгіянц, В.А. Корсунов, Є.В. Шилова. — К., 2006. — 22 с.

Пипа Л.В. Імуногенетичні особливості фармакотерапії дітей з недіабетичними кетоацидозами / Л.В.Пипа, В.Р. Леньга, Н.З. Марцонь, Ю.М. Лисиця // Мат-ли VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології. — Вінниця, 2013. — С. 101-103.

Пипа Л.В. Метаболічні порушення та генетичні предиктори виникнення недіабетичних кетоацидозів дітей на тлі гострих інфекційних діарей / Л.В. Пипа, В.Р. Леньга, О.В. Піддубна, В.Т. Леньга, Н.З. Марцонь // Актуальная инфектология. — 2014. — № 1 (2). — С. 64-66.

Применение метода энтеросорбции в практической медицине // Сборник клинических исследований препаратов «Фильтрум-СТИ» и «Лактофильтрум». Часть II: Инфекционные заболевания. — М., 2006. — 38 с.

Проблема ротавірусної діареї у дітей / Л.І. Чернишова, Ю.П. Харченко, І.В. Юрченко [та ін.] // Современная педиатрия. — 2011. — № 1 (35). — С. 30-34.

Сенаторова А.С. Ацетонемический синдром у детей / А.С. Сенаторова, Е.В. Осипенко // Здоровье ребенка. — 2007. — № 5 (8). — С. 115-120.

Титов В.Н. Иные представления об образовании кетоновых тел, кинетике р-окисления жирных кислот и патогенезе кетоацидоза / В.Н. Титов, Д.М. Лисицын // Клиническая лабораторная диагностика. — 2005. — № 3. — С. 3-9.

Титов В.Н. Мочевая кислота. Биология, биохимия и диагностическое значение в роли интегрального теста / В.Н. Титов, В.А. Дмитриев, Е.В. Ощепкова // Клиническая лабораторная диагностика. — 2009. — № 1. — С. 23-36.

Токсикологические последствия окислительной модификации белков при различных патологических состояниях / Ю.И. Губский, И.Ф. Беленичев, Е.Л. Левицький [и др.] // Современные проблемы токсикологии. — 2005. — № 3. — С. 20-26.

Шилова Є.В. Інтенсивна терапія ацетонемічного синдрому у комплексі лікування дітей із критичними станами інфекційного генезу: Автореф. дис. канд. мед. наук : спец. 14.01.30 «Анестезіологія і інтенсивна терапія» / Є. В. Шилова. — К., 2007. — 20 с.

Brown G.C. Mechanisms of inflammatory neurodegeneration: iNOS and NADPH oxidase / G.C. Brown // Biochemical Society Transactions. — 2007. — Vol. 35, № 5. — P. 1119-1121.

Cyclooxygenase-2 inhibition improves vascular endothelial dysfunction in a rat model of endotoxic shock: Role of inducible nitric-oxide synthase and oxidative stress / A. Virdis, R. Colucci, M. Fornai [et al.] // Journal of Pharmacology and experimental therapeutics. — 2005. — Vol. 312. — P. 945-953.

Direct evidence of iNOS-mediated in vivo free radical production and protein oxidation in acetone-induced ketosis / K. Stadler, M.G. Bonini, S. Dallas [et al.] // Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. — 2008. — Vol. 295. — P. E456-E462.

Holloway G.P. The role of protein-mediated transport in regulating mitochondrial long-chain fatty acid oxidation / G.P. Holloway // Appl. Physol. Nutr. Metab. — 2008. — Vol. 33. — P. 141-142.

Oxidative stress in sepsis in children / S. Cherian, S. Jameson, Ch. Rajarajeswari [et al.] // Indian J. Med. Res. — 2007. — Vol. 125. — Р. 143-148.

Rasburicase improves hyperuricemia in infants with acute kidney injury / D. Hobbs, M. Steinke, Y. Chung [et al.] // Pediatr. Nephrol. — 2010. — Vol. 25. — P. 305-309.

Szajewska H. Meta-analysis: Smectite in the treatment of acute infectious diarrhea in children / H. Szajewska, P. Dziechciarz, J. Mrukowicz // Aliment. Pharmacol. Ther. — 2006. — Vol. 23 (2). — Р. 217-227.

The Value of Serum Uric Acid as a Mortality Prediction in Critically ill Children / N. Hooman, M. Mehrazma, S. Nakhaii [et al.] // Iran Journal Pediatr. — 2010. — Vol. 20, № 3. — P. 323-329.
Copyright (c) 2016 ACTUAL INFECTOLOGY

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2020

 

   Seo анализ сайта