DOI: https://doi.org/10.22141/2312-413x.3.08.2015.78708

Experience of Conducting Microbiology, Virology and Immunology Classes in the Form of the Round Table with Foreign Students, Who are Studying in Ukrainian

D.V. Rotar

Abstract


The article discussed the advantages of active learning methods for foreign students studying in Ukrainian, when studying the subject «Microbiology, virology and Immunology», namely the round table. During these sessions, there is an active exchange of knowledge, the students formed professional ability to express opinions, to argue their reasoning, to justify the proposed decisions and to defend their beliefs, despite the language barrier. At this, there is increased activity, increasing the number of statements, the possibility of individual inclusion of each student in the discussion, increased motivation, non-verbal means of communication, such as facial expressions, gestures, emotional expression, are also included, and all of this subsequently leads to proper consolidation of knowledge.


Keywords


round table; foreign students; microbiology; virology and immunology

References


Aktyvizatsiia navchalnoho protsesu u suchasnii vyshchii shkoli: Metod. ohliad / Uklad. L. A. Yakymova. — K.: DP «Vyd. dim «Personal», 2010. — 32 s.

Biesiedina L.M. Pedahohichna maisternist, aktyvni metody navchannia ta metodychna robota u navchalnykh zakladakh : metodychnyi posibnyk / L.M.Biesiedina, O.I.Storublov. — 2-he vyd., pererob. i dop. — K., 2009. — S. 165-193.

Buriak V. Vykladach universytetu:vymohy do osobystisnykh i profesiinykh rys: [Tvorchyi vykladach. Pedahohichna maisternist. Kultura myslennia, pochuttiv, povedinky, pedahohichnoho spilkuvannia, samoosvity vykladacha] / V. Buriak // Vyshcha shkola. — 2010. — № 3-4. — S. 11-35.

Haponenko L.O. Rozvytok profesiinykh potentsialiv studenta-psykholoha u navchalnii vzaiemodii yak umova podolannia emotsiinoi dezadaptatsii / L.O. Haponenko // Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota. — 2012. — № 3. — S. 13-17.

Hutnyk O.Ie. Realizatsiia tekhnolohii formuvannia tolerantnosti studentiv-sotsialnykh pedahohiv u vykhovnii roboti / O.Ie.Hutnyk // Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy : filosofiia, psykholohiia, pedahohika, sotsiolohiia. — 2011. — № 3. — S. 30-35.

Diachenko‐Bohun M. Aktyvni metody navchannia u vyshchomu navchalnomu zakladi / M. Diachenko‐Bohun // Vytoky pedahohichnoi maisternosti. — 2014. — Vypusk 14. — C.74-79.

Esh S. Vidkryti zaniattia u vyshchykh navchalnykh zakladakh yak forma kontroliu protsesu navchannia : [vydy vidkrytykh zaniat, vymohy do yikh provedennia, kryterii otsiniuvannia. Pedahohichna maisternist molodykh vykladachiv] / S. Esh // Vyshcha shkola. — 2012. — № 3. — S. 84-91.

Esh S. Metodyka vykladannia u vyshchomu navchalnomu zakladi : [zmist lektsii ta seminarskykh zaniat z dystsypliny "Metodyka vykladannia u VNZ"]/ S. Esh // Vyshcha shkola. — 2010. — № 11. — S. 94-108.

Ievsiukov O.F. Problemy u vyznachenni metodu styliv motyvatsiino-smyslovoi rehuliatsii profesiinoi realizatsii osobystosti / O.F. Yevsiukov // Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy : filosofiia, psykholohiia, pedahohika, sotsiolohiia. — 2010.- № 4. — S. 70-76.

Zadiranova H.V. Treninh formuvannia profesiinoi uspishnosti maibutnikh pedahohiv / H.V. Zadiranova // Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota. — 2012. — № 4. — S. 21-32.

Kirei K.O. Vykorystannia aktyvnykh metodiv navchannia u protsesi teoretychnoi pidhotovky studentiv ekonomichnykh spetsialnostei pedahohichni vydannia / [Elektronnyi resurs] / Kirei K.O. // e-zhurnal Pedahohichna nauka: istoriia, teoriia, praktyka, tendentsii rozvytku. — 2010. — Vypusk №3. — Rezhym dostupu: http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n3_2010_st_10/

Kuzminskyi L.I. Pedahohika vyshchoi shkoly: navch. posibnyk — K., 2011. — 486 s.

Lysak H.O. Perevahy zastosuvannia aktyvnykh metodiv navchannia u protsesi pidhotovky vykladachiv VNZ do kontrolno-otsiniuvalnoi diialnosti [Elektronnyi resurs] / H.O. Lysak, S.V. Korol // Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu «Ukraina». — 2012. — № 5. — S. 121-124. — Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpkhist_2012_5_28.pdf

Novachenko T.V. Vykorystannia aktyvnykh ta interaktyvnykh form i metodiv navchannia u vyshchii shkoli / [Elektronnyi resurs] T.V. Novachenko // Mizhnarodnyi naukovyi forum: sotsiolohiia, psykholohiia, pedahohika, menedzhment. — Vyp. 6 : zbirnyk naukovykh prats. — Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, 2011. — S. 227-234.- Rezhym dostupu: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1583

Ponomarova H.F., Stepanets I.O. Aktyvizatsiia navchalno-piznavalnoi diialnosti studentiv VNZ na zaniattiakh iz pedahohiky. — Kharkiv: FO-P Sheinina O.V., 2010. — 214 s.

Suchasni zasoby navchannia inozemnykh mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh / Natsionalnyi universytet «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho» / Uporiadnyk — dots. Nesterenko K.V. — Kharkiv: NU «IuAU im. Yaroslava Mudroho», 2013. — 132 s.

Tkachuk L. Suchasni osvitni tekhnolohii v aktyvizatsii piznavalnoi diialnosti studentiv pedahohichnykh universytetiv / L.Tkachuk // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia Pedahohichna. — 2009. — Vyp. 25, Ch. 2. — S. 3-10.
Copyright (c) 2016 ACTUAL INFECTOLOGY

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2018

 

   Seo анализ сайта